Vidaus taisyklės

   VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 
1. UAB Kniaudiškių šeimos klinikos vidaus tvarkos taisyklės reglamentuojama įstaigos vidaus tvarką.
2. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek jose nustatytų teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
4. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako įstaigos direktorė.
 
 
II SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS
 
 
5. Įmonės darbo laikas skelbiamas ant įmonės durų ir nurodomas informacinėje lentoje, kuri turi būti pateikiama pacientui susipažinti.
6. Įstaiga dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 7:30 val. iki 19 val.; šeštadieniais nuo 9 val. – 12 val.
7. Kiekvieną darbo dieną šeimos gydytojai dirbantys 1 etato apimtimi 5 val. priima pacientus kabinete pagal atskirą darbuotojo grafiką, kuris skelbiamas ant kabineto durų. 2 val. 36 min šeimos gydytojas skiria darbui pacientų namuose (vizitai į namus) ar medicininės dokumentacijos tvarkymui.
8. Darbuotojai, norėdami išvykti iš įstaigos darbo tikslu, turi apie išvykimo tikslą, vietą, bei numatomą trukmę informuoti savo tiesioginį vadovą ar įmonės direktorę, o norėdami išvykti ne darbo tikslu – gauti direktorės sutikimą.
9. Jeigu darbuotojas negali atvykti į darbą laiku arba visai negali atvykti, apie tai nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą. Jeigu darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai padaryti gali kiti.
 
 
 
 
III SKYRIUS
 
 
10. Įstaigos patalpose rūkyti draudžiama.
11. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
12. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.
13. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis, kitomis darbinėmis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
14. Išeinant iš kabineto, baigus darbą, būtina patikrinti ar išjungta kompiuterinė įranga, medicininė įranga, apšvietimas, dauginimo aparatas, šildymo,  kondicionavimo ir kiti prietaisai. Darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą ir raktą palikti registratūroje.
15. Darbuotojai, nukentėję nuo nelaimingo atsitikimo darbe ir matę nelaimingą atsitikimą, nedelsiant apie tai privalo pranešti Direktorei: Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą darbe registruojasi Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų, nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnale.
 
 
IV SKYRIUS
APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAS
 
 
16. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – darbo rūbai – švarūs, dalykinio stiliaus.
17. Tiesioginis vadovas, kurio nuomone, darbuotojo apranga išvaizda neatitinka turį reikalavimus, perspėja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.
 
 
V SKYRIUS
ELGESIO REIKALAVIMAI
 
 
18. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja kliniką.
19. Įstaigoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, su pacientais, kitais asmenimis.
20. Darbuotojai nedelsdami privalo informuoti tiesioginį vadovą ir įmonės Direktorę apie galimą ir (ar) realų korupcinio pobūdžio poveikį, su kuriuo susiduria darbe, kitos reikšmingos aplinkybes, galinčios sudaryti prielaidas, korupcingai pasireikšti.
 
 
VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
 
 
21. Taisyklių nuostatų privalo laikytis kiekvienas klinikos darbuotojas.
22. Darbuotojui, pažeidžiančiam šias taisykles, taikoma tarnybine ar drausmine atsakomybė.
23. Darbuotojų tarnybinius ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 
VII. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA
 
 
1.1. Pacientai registruojami įmonės darbo laiku – telefonu ar jiems atvykus į įmonę ir internetu. Užregistruotam pacientui išduodama kortelė, kurioje nurodoma apsilankymo data (mėnuo, diena) ir valanda. Apie tai atžymima elektroninėse laikmenose.
1.2. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. Registruojant pacientui siūloma palikti savo telefono numerį.
1.3. Už pacientų registraciją ir informacijos suteikimą atsako registatorė,  registruojanti slaugytoja ir įstaigos direktorė.
1.4. Atvykdamas paskirtu laiku, pacientas turi turėti pasą ar kitą asmenybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu bus teikiamos paslaugos, apmokamos iš draudimo lėšų, pacientas privalo turėti dokumentą, patvirtinantį draudimą privalomuoju ar savanorišku sveikatos draudimu.
1.5. Pacientui skirtas priėmimo laikas gali būti pakeistas (įmonės iniciatyva) nauju, informuojant pacientą ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuoto priėmimo pradžios.
1.6. Pacientas, ar jo atstovas gali kreiptis į įstaigą nuotolinei sveikatos paslaugai gauti. Paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, paaiškinti tyrimų rezultatus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą. NSP suteikiama 1 kartą, po to kitą kartą dėl tos pačios priežasties, pacientas privalo atvykti į įstaigą.
Registracijos tvarka:
Pacientas ar jo atstovas gali kreiptis, naudodamasis elektroninių ryšių technologijomis,
kreipdamasis telefonu ar tiesiogiai į šeimos gydytojo komandos narį.
Įstaigos registratorė ar kitas šeimos gydytojo komandos narys turi identifikuoti pacientą:
• paklausti vardo, pavardės, asmens kodo, gydančio šeimos gydytojo pavardės;
• patikrinti, ar pacientas prisirašęs įstaigoje, ar draustas PSD;
• išsiaiškinti, ar paciento būklė stabili;
• Registruoti nuotolinei sveikatos paslaugai gauti, išaiškinti besikreipiančiajam, kada NSP bus atlikta arba įteikti talonėlį su paslaugos atlikimo data.
Jei pacientas ar jo atstovas kreipiasi savanoriškai, yra susipažinęs su vidaus tvarkos taisyklėmis ir pasirašęs, kad susipažino, laikoma, kad NSP gauti sutinka.
 
 
 
VIII.    ĮSTAIGOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR
JŲ TEIKIMO TVARKA
 
 
1.1. Teikiamos paslaugos:
1.1.1. šeimos medicina;
1.1.2. akušerija ir ginekologija;
1.1.3. echoskopija;
1.1.4. odontologija;
1.1.5. gydytojo odontologo padėjėjo praktika;
1.1.6. akušerio praktika;
1.1.7. bendrosios praktikos slauga;
1.1.8. vaikų slauga;
1.1.9. bendruomenės slauga;
1.1.10. masažas.
2.2. Už mokamas paslaugas pacientas (jo atstovas) sumoka įstaigos kasoje, gauna kvitą,
pasirašo.
 
 
IX. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮMONĖJE
 
 
Pacientas turi šias teises:
3.1.1. teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įmonę, teisę gauti pilną informaciją apie įmonėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti, taip pat apie taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes, leisti juos taikyti ar jų atsisakyti;
3.1.2. teise gauti kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (pagalbą) įmonėje teikiamų paslaugų ribose;
3.1.3. teisę gauti informaciją apie gydytojo pareigas, kvalifikaciją;
3.1.4. teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, taip pat turi teise į informacijos konfidencialumą. Nepilnamečiams ar neveiksniems asmenims minėta informacija privalo būti suteikta dalyvaujant jų įstatyminiams atstovams;
3.1.5. teisę kreipti į įmonės direktorę visais iškilusiais ginčytinais klausimais, ginčyti gautų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų nustatyta tvarka gauti atlyginimą už žalą, patirtą gaunant paslaugas;
3.1.6. teisę atsisakyti siūlomo gydymo. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip;
3.1.7. teisę atsisakyti siuntimo (rekomendacijos) į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaiga;
3.1.8. teisę reikalauti, kad jam būtų taikomas mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės;
3.1.9. tiesę į privataus gyvenimo neliečiamybę. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, ar gydyti;
3.1.10. teisę į neatidėliotiną būtinąją medicinos pagalbą. Jei reikiamos rūšies medicinos pagalbos nėra galimybių suteikti, įmonės darbuotojai  turi informuoti pacientą, kur jis gali gauti pagalbą, o prireikus ir transportuoti;
3.1.11. teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slauga būtų žiūrima pagarbiai;
3.1.12. teisę pasirinkti gydytoją įmonėje;
3.1.13. teisę būti informuojamas apie vidaus taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu įmonėje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.
3.1.14. teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neturi būti pateikta pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą turi būti pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.
3.1.15. teisę susipažinti su savo ambulatorine kortele ar kitais medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ambulatorinėje kortelėje;
3.1.16. teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
3.1.17. turi kitas teises, tiesiogiai numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose;
3.1.18. paciento teisės negali būti varžomos dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
3.2. Pacientas turi šias pareigas:
3.2.1. vykdyti gydytojo paskyrimus, rūpintis savo sveikata, burnos ertmės ir dantų priežiūra;
3.2.2. laikytis nurodyto sutartinio priėmimo laiko, o negalint atvykti sutartu laiku, ne vėliau kaip per 12 valandų iki priėmimo pradžios, apie tai pranešti įmonei;
3.2.3. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ir (ar) teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų;
3.2.4. informuoti gydytoją, kuris teiks jam paslaugas, apie turimą pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, tuo metu naudojamus vaistus, žinomas organizmo alergines reakcijas;
3.2.5. laiku ir pilnai sumokėti už suteiktas konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančias įmonėje kainas.
 
 
X. PACIENTŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 
4.1.Už pacientų teisių ir pareigų vykdymo realizavimą įstaigoje atsakingas vadovas.
4.2.Informacija pacientui apie jo teises ir pareigas pateikiama įstaigos vidaus tvarkos    taisyklėse.
4.3.Vidaus tvarkos taisyklių kopija saugoma pacientams matomoje vietoje, užtikrinant, kad būtų patogu su jomis susipažinti.
4.4.Susipažinęs su vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientas tai patvirtina parašu specialioje valios pareiškimo formoje, kuri įklijuojama į paciento ambulatorinę kortelę.
4.5.Už informacijos pacientui apie jo teises ir pareigas pateikimą atsakingas įstaigos registratūros darbuotojas, kuris pateikia pacientui visus išaiškinimus ir informacijos pateikimo faktą patvirtina savo parašu paciento valios pareiškimo formoje.
4.6.Jei pacientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis turi teisę pateikti įstaigai skundą šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.
4.7.Pacientui nesilaikant šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų pareigų, gydytojas, slaugytojas ar registratūros darbuotojas perspėja pacientą. Jei perspėjimas būna neveiksmingas, informuojama direktorė, kuri priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.
 
 
 
XI. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS,
JŲ TEIKIMO ĮMONĖJE TVARKA
 
 
5.1. Įmonė sudariusi sutartį  su Teritorine ligonių kasa dėl paslaugų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, ji pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikia nemokamas paslaugas. Šių paslaugų nomenklatūra ir asortimentas bus prieinami pacientams susipažinti.
5.2. Įmonėje būtinoji medicinos pagalba užtikrinimu pagal 2004 04 08d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-208 patvirtintą būklių, kada teikiama būtinoji medicinos pagalba, sąrašą.
5.3. Būtinoji medicinos pagalba įmonėje teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į apsilankymų įmonėje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą.
Informacija apie nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti – atskirame lape.
 
 
XII. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA
 
 
6.1. Jeigu įmonėje nėra galimybių suteikti pacientui jam būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas turi būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išrašant jam siuntimą (statistinė forma F027) kitų sveikatos priežiūros specialistų konsultacijoms ir išsamiai paaiškinant tokio siuntimo pagrįstumą.
 
 
 
XIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮMONĖS PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
 
 
7.1. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į įmonės direktorę. Direktorė per 20 darbo dienų privalo atsakyti į paciento kreipimąsi.
7.2. Pacientas turi teisę apskųsti įmonės veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitomis kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
 
 
 
XIV. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
 
 
8.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę paprastai teikiama tik pačiam pacientui.
8.2. Informacija kitiems asmenims apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia.
8.3. Tokia informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
8.4. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma; jei yra nesutarimų tarp jų, gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais.
8.5. Informacija telefonu apie paciento sveikatos būklę neteikiama.
8.6. Informacija pacientui ar jo atstovui turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Tokia informacija negali būti teikiama prieš jo valią.
 
 
XV. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA
 
 
9.1. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai išduodami pacientui jam
paprašius. Pacientas rašo prašymą įstaigos vadovui raštu. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.2. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai ir kopijos daromi paciento lėšomis, per 24val. nuo prašymo pateikimo.
9.3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik pateikus paciento prašymą ar įgaliojimą arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais išimtinais atvejais.
9.4. Įstaiga turimą informaciją apie pacientą valstybės institucijai ar kitoms įstaigoms pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.
 
 
XVI. ĮMONĖS DARBO LAIKAS
 
 
10.1.  Įmonės darbo laikas nurodomas informacinėje lentoje, kuri turi būti prieinama pacientui susipažinti:
10.1.1. Įstaiga dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.30 iki 19.00 valandos, šeštadieniais
nuo  9.00 iki 12.00 valandos, pietų pertrauka ne vėliau kaip po 4 valandų nuo darbo pradžios
(pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama, kai pertraukos metu darbą tęsia darbuotojai, kuriems
pertraukos suteikiamos kitu metu, ir kai tokių pertraukų suteikimas nekliudo darbo ar paslaugų
teikimo    tęstinumui. Darbo kodekso 158 str.). Įstaigai nedirbant pacientai kreipiasi į VšĮ
Panevėžio ligoninės priėmimo skyrių.
 
 
XVII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIĄ TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS
 
 
11.1. Personalo saugumas  - tai darbo vietų saugumo užtikrinimas, darbuotojų šioje srityje formavimas.
11.2. Personalo saugumas įgyvendinamas, vykdant šiuos teisės aktus: Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Įmonės veiklos nuostatus, pareigų instrukcijas, pravedant įvadinį (priimant į darbą) ir periodinius (1-2 kartus metuose) darbo instruktažas, supažindinant darbuotojus su priešgaisrinės saugos instrukcija.
11.3. Už darbuotojų susipažindinimą (pasirašytinai) su saugos darbe normatyviniais dokumentais atsakinga įmonės direktorė.
11.4. Darbuotojai privalo susipažinti (pasirašytinai) su saugos darbe normatyviniais dokumentais, dalyvauti periodiniuose instruktažuose. Už saugos darbe normatyvinių dokumentų (su kuriais supažindinti) reikalavimų nesilaikymą darbuotojai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
 
XVIII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA
 
 
12.1.Jei pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kurių metu gali būti tam tikro laipsnio  sąmonės sutrikimas, paciento turimi dirbiniai iš brangių metalų ir pinigai gali būti registruojami ir saugomi šia tvarka:
12.1.1. sudaromas turimų vertybių sąrašas dviems egzemplioriais,
12.1.2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas, atliekanti procedūrą, ir pats pacientas,
12.1.3.vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, kitas dedamas į specialų voką;
12.1.4. į voką sudedamos sąraše išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į užrakinamą stalčių;
12.1.5. po procedūros pacientui atnešamas vokas, kuri pacientas atplėšia gydytojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tane sąraše, jei vertybes atgavo;
12.1.6. pasirašytas paciento sąrašas įklijuojamas į ambulatorinę kortelę ir saugomas joje.
 
 
 
 
XIX. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI TURI PAREIGINES INSTRUKCIJAS,
su jomis susipažinę pasirašo.
 
XX. PACIENTŲ PASITENKINIMAS ĮSTAIGOS DARBU TIRIAMAS 1 KARTĄ METUOSE,
teikiant užpildyti anonimines anketas.